(nie)katolicki głos w Twoim Internecie

Ślub kościelny krok po kroku – #8 błogosławieństwo

błogosławieństwo ślubne

Podczas Mszy ślubnej nowe małżeństwo błogosławione jest trzy razy. Warto sobie przeczytać ich treść wcześniej, żeby mieć świadomość o co Kościół się dla nas modli i na co się właściwie piszemy biorąc ślub kościelny.

Błogosławieństwo sakramentu małżeństwa

Pierwszy raz ksiądz błogosławi małżeństwo zaraz po przysiędze. Więcej na ten temat było tu.

Błogosławieństwo w liturgii eucharystycznej

Na nie warto zwrócić szczególną uwagę. Podczas tego błogosławieństwa nowożeńcy powinni klęczeć, ale różnie bywa – albo stoją, albo cały kościół klęka. Najdziwniejsza konfiguracja jaką widziałam to klęczący Młodzi i świadkowie. Warto poprosić księdza, żeby dał znak, że to teraz – wskazał ręką, albo po prostu powiedział “a teraz państwo młodzi uklękną”. Wielu robi to bez przypomnienia i chwała im za to.

Módlmy się do Boga za tych zaślubionych, którzy zawierając związek małżeński, zbliżają się do ołtarza, aby posileni Ciałem i Krwią Chrystusa złączyli się na zawsze we wzajemnej miłości.

Ojcze Święty, Ty stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo, powołałeś do istnienia mężczyznę i kobietę, aby jako mąż i żona, złączeni w jedno ciałem i duszą, spełniali w świecie swoje posłannictwo.

Prosimy Cię, Boże, ześlij swoje błogosławieństwo na tych nowożeńców [N.] i [N.] i wlej w ich serca moc Ducha Świętego. Spraw, Panie, aby żyjąc w tej sakramentalnej wspólnocie, którą dziś zapoczątkowali, obdarzali się wzajemnie miłością i świadcząc w ten sposób, że jesteś wśród nich obecny, stanowili jedno serce i jedną duszę.

Udziel im też pomocy, Panie, aby dom, który zakładają, podtrzymywali wspólnym wysiłkiem (a swoje dzieci, wychowane w duchu Ewangelii, przygotowali do wspólnoty z Tobą w niebie).

Błogosław swojej służebnicy, [N.], aby pełniąc zadania małżonki (i matki), czystą miłością swój dom ożywiała, a zawsze życzliwa i dobra, była jego ozdobą.

Błogosław też swemu słudze, [N.], niechaj dobrze wypełnia obowiązki wiernego męża (i troskliwego ojca).

Ojcze Święty, spraw, aby ci, którzy wobec Ciebie zawarli małżeństwo (i pragną teraz przystąpić do Twego stołu), radowali się w wieczności udziałem w obiecanej im uczcie niebieskiej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błogosławieństwo końcowe

Bóg Ojciec niech was zachowa w miłości wzajemnej i zgodzie, aby pokój Chrystusowy w was zamieszkał i stałe przebywał w waszym domu.

Bądźcie szczęśliwi jako rodzice i ciesząc się życzliwością przyjaciół, żyjcie z ludźmi w prawdziwym pokoju.

Wśród świata bądźcie świadkami, że Bóg jest miłością, aby stroskani i ubodzy, doznawszy waszej pomocy, przyjęli was kiedyś z wdzięcznością do wiekuistego domu Boga.

 

Bóg Ojciec wszechmogący niech was napełni swoją radością i błogosławi wam i waszym dzieciom.

Jednorodzony Syn Boży niech was wspomaga w dniach pomyślności i w chwilach doświadczeń.

Duch Święty niech zawsze udziela waszym sercom swojej miłości.

 

Pan Jezus, który zaszczycił swoją obecnością wesele w Kanie Galilejskiej, niech wam i waszym bliskim udzieli swojego błogosławieństwa.

Chrystus, który wydał się całkowicie za swój Kościół, niech nieustannie napełnia wasze serca swoją miłością.

Pan Jezus niech was umocni, abyście byli świadkami wiary w Jego zmartwychwstanie i z radością oczekiwali szczęścia wiecznego.

Inne wzmianki w liturgii

Boże, Ty uświęciłeś związek małżeński przez tak wzniosły sakrament, że stał się obrazem mistycznego związku Chrystusa z Kościołem, spraw, aby ci nowożeńcy, którzy z wiarą przyjmują ten sakrament, przez całe życie urzeczywistniali to, co on wyraża. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

 

Przychyl się, Boże, ku naszym prośbom i przyjmij łaskawie dary, które składamy za wiernych Twoich złączonych świętym węzłem małżeństwa; niech ta sakramentalna Ofiara umocni ich we wzajemnej miłości i utrwali ich miłość ku Tobie.

 

Ty zechciałeś obdarzyć człowieka, stworzonego z Twej ojcowskiej dobroci, taką godnością, że w małżeńskiej wspólnocie życia utrwaliłeś prawdziwy obraz Twojej miłości. Z miłości bowiem stworzyłeś człowieka i ciągle go wzywasz, aby kierował się jej prawami, bo chcesz mu dać udział w Twojej wiecznej miłości. Święty sakrament małżeństwa, który jest znakiem Twego miłowania, uświęca wzajemną miłość ludzką; przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

 

Pamiętaj, Boże, o nowożeńcach [N.] i [N.] Ty doprowadziłeś ich do dnia zaślubin, (pozwól im cieszyć się upragnionym potomstwem i) w swojej dobroci obdarz ich długim życiem.

 

Wszechmogący Boże, mocą tej ofiary, podtrzymuj z ojcowską dobrocią związek, który ustanowiłeś w swojej opatrzności. Niech ci nowożeńcy przez Ciebie złączeni świętym węzłem (i posileni jednym Chlebem i z jednego kielicha), żyją zgodnie, wierni jednej miłości.

https://skrzynkaintencji.pl/sakramenty/obrzedy-rytual-sakramentu-malzenstwa/